بیمار خود ارزیابی

آیا شما یک عفونت COVID-19؟ ارزیابی علائم خود را و بیماری های زمینه بیش از 4 هفته گذشته. تمام نوشته های خصوصی و ذخیره نخواهد شد.

حریم شخصی

مشخصات خود را در مرورگر خود باقی می ماند و ذخیره نخواهد شد. این بدان معناست که تمام نوشته های خصوصی هستند.